српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Vojnogeografski institut,
Beograd, Srbija

Vojnogeografski institut (VGI) je vojna naučnoistraživačka ustanova, koja se bavi istraživačko-razvojnim i proizvodnim radom u oblastima geodezije, fotogrametrije, kartografije, geografskih informacionih sistema, kartografske reprodukcije, metrologije i drugih geodisciplina, radi izrade geotopografskih materijala.

Deluje u sastavu Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije.

Rezultate svoje delatnosti VGI prezentira u vidu različitih vrsta štampanih i digitalnih karata, planova, fotodokumenata, astronomsko-geodetskih, geofizičkih, alfanumeričkih, statističkih i drugih podataka, naučno-tehničkih publikacija i dokumenata.

U ovom trenutku VGI realizuje nekoliko velikih i važnih projekata, od kojih je svakako najznačajniji izrada Digitalne topografske karte Srbije razmera 1:25.000 sa odgovarajućom bazom podataka, a na osnovu koje će nastati novi razmerni niz digitalnih topografskih karata.

 

Delatnosti Vojnogeografskog instituta

Delatnosti VGI se ogledaju u sledećim oblastima:

 1. Aerofotogrametrijski premer
  • Sistematski premer nacionalne teritorije
  • Aerofotogrametrijski premer za vojne i civilne potrebe

 2. Fotogrametrijska restitucija i daljinska detekcija
  • Digitalni ortofoto
  • Digitalni model visina
  • Obrada satelitskih snimaka
 3. Kartografska obrada
  • Topografske karte
  • Preglednotopografske karte
  • Geografske karte
  • Tematske karte
  • Specijalne karte
 4. Geodetski premer
  • Osnovni geodetski radovi
  • Terenska provera i dopuna sadržaja karata
  • Geomagnetski premer
  • GPS premer
  • Akreditovana ML-06
 5. Kartografska reprodukcija
  • Reprodukcijska priprema
  • Tiražna štampa
 6. Arhivi naučno-tehničke dokumentacije
  • Arhiv geodetske dokumentacije (sva značajna geodetska merenja VGI od 1901. godine do danas)
  • Arhiv kartografske dokumentacije (više od 100.000 kartografskih jedinica)
  • Arhiv fotodokumentacije (negativi svih fotogrametrijskih snimanja VGI od 1945. godine do danas)
 7. Međunarodna vojna saradnja i saradnja sa domaćim institucijama (institutima, fakultetima i sl.)
       

 

 

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana