srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Историјат Војногеографског института по годинама

1876
• Петог фебруара, на основу расписа књаза српског Милана М. Обреновића IV, формирано је Друго одељење Главног Ђенералштаба Српске војске, као претеча ВГИ.


1878
• Друго одељење је постало Географско одељење.


1881
• Урађен је први топографски и картографски кључ у Србији;
• Израђена је прва карта "Слив Јужне Мораве - средњи део" у размеру 1:300 000.


1892
• Завршен је први топографски премер Србије у размеру 1:50 000;
• Урађена је Ђенералштабна карта Краљевине Србије у размеру 1:75 000.


1893

• Урађена је Ђенерална карта Краљевине Србије и Административна карта Краљевине Србије у размеру 1:200 000.

1897
• Завршена је Саобраћајна карта Краљевине Србије у размеру 1:400 000 и Ђенерална карта Краљевине Србије у размеру 1:250 000.

1904 - 1911
• Развијена је мрежа I, II и III реда и мрежа прецизног нивелмана у Србији;
• Тригонометријска и нивелманска мрежа повезане су са Аустроугарском мрежом и извршено је интегрисање са европским геодетским радовима.


1912

• Географско одељење преименовано у Топографско одељење Врховне команде;
• Одштампана Генералштабна карта у размеру 1:150 000. 1918
• Завршена Генерална карта југословенских земаља у размеру 1:200 000 (штампана на Крфу).


1920

• Топографско одељење преименовано у Географски институт Главног ђенералштаба.


1921 - 1940

• Географски институт преименован је у Војни географски институт Министарства војске и морнарице (1923.);
• Развијена је Државна тригонометријска мрежа (ДТМ) и извршено њено повезивање са мрежама суседних земаља;
• Развијена је нивелманска мрежа у Краљевини Југославији;
• Извршена су степенска мерења дуж 22. меридијана, ради одређивања облика и димензија Земље;
• Извршена су степенска мерења дуж 45. паралеле;
• Извршено је испитивање облика геоида;
• Извршено је испитивање померања Земљине коре.


1924

• Усвојена је Гаус-Кригерова пројекција тростепених меридијанских зона као званична државна пројекција.


1941

• ВГИ је прекинуо са радом због почетка Другог светског рата.


1944

• Обновљен је рад ВГИ у току Другог светског рата.


1945

• Урађена је Карта Демократске Федеративне Југославије у размеру 1:750 000;
• Добија назив Географски институт Југословенске армије.


1946

• Урађена је Аутомобилска карта ФНРЈ у размеру 1:750 000.


1947 - 1980

• Одређено је 11 основица и основичких мрежа;
• Одређено је 38 Лапласових и 77 геоидних тачака;
• Пројектована је и успостављена гравиметријска мрежа I реда;
• Завршено је прво издање Карте ЈНА размера 1:300 000;
• Завршен је топографски премер у размеру 1:25 000;
• Завршено је прво издање Топографске карте размера 1:25 000;
• Завршено је прво издање Топографске карте размера 1:50 000;
• Завршено је прво издање Топографске карте размера 1:100 000;
• Завршено је прво издање Топографске карте размера 1:200 000;
• Израђена је Општегеографска карта размера 1:1 000 000;
• Започети су радови на изради другог издања топографских карата размера 1:25 000 и 1:50 000;
• Добија назив Војногеографски институт (1961).


1981 - 1989

• Уређена је прегледнотопографска карта СФРЈ размера 1:500 000 (равна и рељефна);
• Завршено је друго издање топографских карата размера 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000;
• Урађене су следеће тематске карте:
о Основна геолошка карта размера 1:100 000;
о Педолошка карта размера 1:50 000;
о Прегледна геолошка карта размера 1:500 000;
о Путна карта размера 1:500 000;
о Хидрогеолошка карта размера 1:500 000;
о Карта климатских елемената размера 1:1 000 000;
о Металогенетска карта;
о Карта минералних и термалних вода;
о Карта налазишта нафте и плина;
о Ваздухопловна карта;
о Радионавигациона карта;
о Вегетацијска карта;
о Геоморфолошка карта;
• Започет је рад на изради трећег издања Топографске карте размера 1:25 000.


1990

• Извршена су прва ГПС мерења у Југославији;
• Формирана је метролошка лабораторија I степена за велике дужине и углове;
• Успостављен је Примарни еталон дужине у Ковину;
• Успостављен је Експериментални полигон ВГИ (ЕПВГИ) на територији Београда;
• Започето је увођење дигиталне технологије у процес израде карата.


1993

• Одржан је научни скуп "Основни принципи разграничења држава";
• Урађено је прво издање равне и рељефне Прегледнотопографске карте размере 1:300 000.


1995

• Завршена је равна и рељефна Прегледнотопографска карта СРЈ размера 1:500 000;
• Започето је превођење аналогних карата, издања ВГИ, у дигитални растерски облик;
• Урађена је прва дигитална карта (Дигитална општегеографска карта СРЈ размера 1:1 000 000).


1997 - 2004

• Формирана је Истраживачко развојна јединица (ИРЈ) у ВГИ;
• Успостављена је Артиљеријска ГПС мрежа (АГПСМ);
• У сарадњи са цивилном геодетском службом успостављена је Југословенска референтна мрежа (ЈУРЕФ) (8 тачака);
• Размерни низ аналогних карата, издања ВГИ, преведен је у дигитални растерски облик;
• Дислокација ВГИ и рад у ратним условима (1999. год.);
• Започети су теренски радови на разграничењу СРЈ са Македонијом и извршени припремни радови за разграничење са Хрватском и БиХ;
• Израђена је Саобраћајна карта СРЈ размера 1:500 000;
• Израђена је Рељефна карта СРЈ размера 1:1 500 000;
• Завршена је Дигитална прегледнотопографска карта размера 1:300 000, са базом података;
• Израђен је Дигитални модел терена (ДМТ) у размеру 1:25 000;
• Израђено је прво допуњено издање Рељефне карте размера 1:300 000.
• Израђена је Рељефна карта СЦГ размера 1:500 000.

 

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана